Elk kind verdient een eerlijke kans om zich als volwaardig individu te ontwikkelen. Om dat te realiseren zoeken we ook verbinding met andere partijen. Door uitwisseling van kennis en ervaring komt het ideaal van de doorlopende ontwikkellijnen steeds dichterbij.

De scholen en schoolbesturen waar wij mee samenwerken zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. We hebben dan ook met veel scholen in onze regio een nauwe samenwerking. Aandacht hebben voor elkaar, met elkaar verbinden en het goede gesprek voeren zijn voor ons voorwaarden van een goede samenwerking. Hoe staan we er eigenlijk voor in de ogen van het onderwijs? Om die vraag te beantwoorden hebben we in december en januari onderzoek gedaan naar de tevredenheid van onze stakeholders in het onderwijs.

Gemiddelde tevredenheid van 8,2
Dat is een resultaat waar we trots op zijn. We hebben van het merendeel van de samenwerkende scholen en of besturen reacties mogen ontvangen. Bijvoorbeeld vanuit Morgenwijzer, SCOPE, Unicoz en OPOZ. Enerzijds hebben we, zoals we bij Junis gewend zijn, het goede gesprek gevoerd met scholen en schoolbesturen. Anderzijds hebben we een vragenlijst gedeeld die door individuele scholen is ingevuld.

Scholen en schoolbesturen gaven bijvoorbeeld aan dat ze ervaren dat Junis denkt in kansen en open staat voor vernieuwing, dat de opvang kwalitatief en professioneel is en dat het contact laagdrempelig is.

Op de vraag waar nog ruimte is voor groei is o.a. geantwoord: “Meer tijd voor pedagogisch medewerkers voor overleg”, “doorgaande ontwikkellijn met onze school beter zichtbaar maken”, “inhoud nog beter op elkaar aansluiten”.

Dit zijn de Junis relatiebeloften 2023
Eerder dit jaar publiceerden wij drie klantbeloften en drie kindbeloften als resultaat van het onderzoek naar tevredenheid onder ouders en kinderen.

Ook voor onze relaties en met name onze samenwerkingspartners in het onderwijs willen we twee beloften doen op basis van de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek.

  1. We gaan verder in gesprek
    We zijn dankbaar voor de moeite die scholen en schoolbesturen hebben genomen ons feedback te geven. De onderzoeksresultaten bieden mooie inzichten in wat er al goed gaat en wat er nog beter kan. Met elkaar blijven we in gesprek over de samenwerking en de individuele resultaten uit het tevredenheidsonderzoek. Zowel op bestuurlijk- als locatieniveau. Elk cluster heeft de locatie-specifieke feedback ontvangen en heeft dit omgezet in een actie, of gaat dit op korte termijn doen.
  2. We gebruiken de feedback voor onze toekomststrategie
    Tevreden stakeholders tillen de organisatie naar een hoger plan. Met hoge tevredenheid bouwen we betere samenwerkingen op, kunnen we samen meer bereiken voor kinderen en kunnen we betere resultaten behalen. De inzichten bieden een goede bron voor het businessplan van Junis.

Wij zien jou en zijn nieuwsgiering naar jouw inzicht
Tijdens ons onderzoek begin dit jaar hebben we niet alle scholen kunnen spreken waar wij mee samenwerken. Werk jij in het onderwijs en wil jij jouw inzicht over de samenwerking tussen school en Junis aan ons kwijt? Graag! We nodigen je van harte uit contact te zoeken met de clustermanager van de Junis-bso die opvang verzorgt voor de kinderen van jouw school.