Een extra zetje

Voorschoolse educatie (VE)

Wat is voorschoolse educatie?
Voorschoolse educatie is onderdeel van ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE). Bij voorschoolse educatie krijgen peuters in de peuteropvang of dagopvang een specifiek aanbod aan activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om achterstanden in de (taal)ontwikkeling te beperken of te voorkomen. En om alle kinderen gelijke kansen te geven in het onderwijs.

Het andere deel van VVE, de Vroegschoolse educatie, vindt plaats in groep 1 en 2 van de basisschool en heeft hetzelfde doel. Deze vorm van VVE valt onder de verantwoordelijkheid van de basisschool.

Onze visie op voorschoolse educatie
Wij geloven dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen in het onderwijs. Daarom werken wij intensief samen met ouders en netwerkpartners. Voor kinderen met een taalachterstand is een versterkt taalaanbod van groot belang. Hiervoor werken wij met ZoZien, onze methodiek om ontwikkeling te stimuleren. Voor het spelaanbod maken we gebruik van andere taalstimuleringsprogramma’s zoals Uk&Puk, Kiki, Peuterplein of Piramide. Daarnaast werken we volgens onze ‘pedagogische cirkel‘. Spelenderwijs verkennen kinderen hun mogelijkheden en kunnen zij zich ontplooien, mede als basis voor het onderwijs.

Hoe werkt het precies?
Het Consultatiebureau (Centrum voor Jeugd en Gezin, Alphen aan den Rijn of Bodegraven-Reeuwijk of JeugdGezondheidsZorg in Zoetermeer) geeft een verwijzing voor voorschoolse educatie af wanneer je kind een (verhoogd risico op een) achterstand in de (taal)ontwikkeling heeft. Een voorwaarde om deze verwijzing te krijgen, is dat je bereid bent om thuis ook aan de slag te gaan met de (taal)ontwikkeling. Het grootste resultaat bereiken we immers samen.

Denk je zelf dat jouw kind voorschoolse educatie nodig heeft? Maak dan een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau.

Ieder kind profiteert van het aanbod op een groep met voorschoolse educatie. Ook als je kind geen taalachterstand heeft.

Hoe ziet voorschoolse educatie er bij ons uit?
Wij bieden voorschoolse educatie op alle peuteropvang-groepen. Daarnaast hebben de kinderdagverblijven Minoes, De Eekhoorn en Tierlantijn  ook een peutergroep met voorschoolse educatie.

Op die groepen stellen wij extra eisen aan:

 • De werkwijze en het aanbod op een groep
 • De samenwerking met ouders
 • De doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • De samenwerking met met het CJG/JGZ en andere netwerkpartners
 • De begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben
 • De scholing en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers

Lees meer over onze werkwijze bij voorschoolse educatie in hoofdstuk 8 van ons pedagogisch beleidsplan 0-4. Je vindt deze bij onze documenten.

Wij werken met ZoZien
Onze pedagogisch medewerkers gebruiken de methodiek ZoZien. Hierbij worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd met activiteiten die passen bij het niveau van het kind.

Wat houdt ZoZien in?

 • Het volgen van de ontwikkeling van het kind
 • Het herkennen van de volgende ontwikkelstap van het kind
 • Het stimuleren van de ontwikkeling door het aanbieden van een uitdagende speelleeromgeving, het bieden van gericht aanbod en het creëren van een omgeving vol taal waarin zelf proberen, denken en creativiteit voorop staan
 • Er is met name aandacht voor vier ontwikkelingsgebieden:
  – taalontwikkeling
  – sociaal-emotionele ontwikkeling
  – motorische en zintuiglijke ontwikkeling
  – cognitieve ontwikkeling (voorbereidend rekenen)
 • Er is specifiek aandacht voor kinderen met achterstand in de taalontwikkeling
 • Het aanbod is afgestemd op de ontwikkeling van het kind
 • Het samenwerken met ouders is met ZoZien van groot belang
 • Het werken met een groepsspeelplan waarin elke 6 weken de ontwikkelstappen van de kinderen worden beschreven én het daarop afgestemde aanbod. Bij de totstandkoming van dit aanbod maken we gebruik van methodieken als Uk&Puk, Kiki en Piramide

Wat is de rol van de gemeente?
Gemeentes ontvangen van de overheid financiële middelen om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Zij bepalen welke kinderen recht hebben op een verwijzing en leggen dit vast in criteria. De gemeente speelt ook een rol in het vastleggen en monitoren van kwaliteitseisen die door de overheid worden gesteld. Het is tevens aan de gemeente om tegemoetkoming in de kosten van de plaatsing vast te stellen.

Voorwaarden voor ouders die gebruik maken van voorschoolse educatie
Voor ouders die gebruikmaken van een gesubsidieerde plek voor voorschoolse educatie gelden voorwaarden. Dit om zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van het aanbod. Zo worden de gemeentegelden goed benut.

De volgende voorwaarde gelden:

 • Minimale aanwezigheid van het kind: 16 uur per week:
  – Bij Peuteropvang en Speeltaalhuis 4 dagdelen van 4 uur
  – Bij kinderopvang 3 hele dagen, waarvan 5,5 uur per dag voorschoolse educatie
 • Inspanningsverplichting van ouders:
  – Deelnemen aan ouderbijeenkomsten
  – Bereidheid thuis ook de (taal)ontwikkeling van je kind te willen stimuleren
  – Je kind structureel naar de groep brengen, zoals in het opvangcontract vermeld staat
 • Goedkeuring geven voor afstemming met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin, Alphen aan den Rijn of Bodegraven) of JGZ (JeugdGezondheidsZorg in Zoetermeer) en eventueel andere zorgverleners over het verloop van de plaatsing of de ontwikkeling van je kind.
 • Bereidheid om rond 3 jaar en 10 maanden (of eerder indien wenselijk) informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van je kind door de mentor te laten overdragen aan de basisschool.

 

 

 

Meer informatie?

Vraag het ons gerust!

Wil je meer informatie over voorschoolse educatie op de peuteropvang of op een kinderdagverblijf van Junis? Of heb je interesse in peuteropvang voor jouw kind? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice, via 0172 – 745 850 of klantenservice@junis.nl.