Privacyverklaring

Deze verklaring is geldig voor zowel Stichting Junis Kinderopvang als de daaraan verbonden Stichting Alle Kinderen Samen (AKS). Beide rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adresgegevens: Junis Kinderopvang, Zuidpoolsingel 6, 2408 ZE Alphen aan den Rijn. Telefoonnummer: 0172-424824 Website: www.junis.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij als je klant wordt/bent?
Junis verwerkt verschillende persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens omdat je klant bij ons bent.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens van jou en/of jouw kind:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Noodtelefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam basisschool;
 • Loggegevens gebruik ouderportaal;
 • Foto’s.

Junis verzamelt als dienstverlener in de kinderopvang naast bovenstaande gegevens ook bijzondere en gevoelige informatie, namelijk:

 • Het Burgerservicenummer;
 • Informatie over de gezondheid van je kind;
 • Informatie over de ontwikkeling van je kind.

Het maken en publiceren van foto’s waar kinderen herkenbaar op staan, gebeurt alleen nadat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening die Junis levert;
 • Het afhandelen van een betaling;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Marketing- en communicatiedoeleinden voor Junis.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Junis mee werkt, worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Junis) verwerkt. Junis neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Junis bewaart de persoonsgegevens van ouders en kinderen tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij de wet Junis tot andere bewaartermijnen verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Junis verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We verkopen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden. De volgende categorieën partijen ontvangen jouw gegevens:

 • Onze ict-dienstverlener;
 • De belastingdienst.

Met partijen die gegevens voor ons verwerken hebben wij, voor zover wettelijk verplicht, een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij hebben afgesproken wat zij met jouw gegevens mogen doen en dat zij jouw gegevens adequaat moeten beveiligen. Sommige van de bovengenoemde partijen zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent dat zij een eigen grondslag hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Junis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan ontvangen wij graag een email via [email protected].

Ons cookiebeleid
Op de websites van Junis maken wij gebruik van functionele en technische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen optimaliseren.
 • Het verzamelen van gegevens van onze websitebezoekers om onze algemene communicatie over onze producten en diensten te verbeteren.
 • Het (tussentijds) bewaren van informatie die nodig is om de websites goed te laten werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Junis. Ook is er het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je ons de opdracht kunt geven om de persoonsgegevens die wij bezitten in een computerbestand naar jou of een door jouw gewenste organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Stuur dan jouw verzoek naar [email protected].

Rechten van ouders kunnen worden beperkt als wij persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van persoonsgegevens op grond van een wettelijke bewaartermijn. In dat geval mag Junis gegevens niet verwijderen, ook al verzoekt de contractouder hierom.